For et uforpligtende tilbud:
Ring 31170011
eller skriv

Desinfektion

Stalddesinfektion

I et moderne husdyrbrug kan en lang række sygdomme forekomme hos husdyrene. Disse sygdomme kan skyldes forskellige mikroorganismer som svampe, bakterier og virus. Det er alfa og omega at reagere ved mistanke eller bekræftelse på syge dyr, da syge dyr kan smitte raske blot ved kontakt. De raske dyr kan også blive smittet ved indånding af sporer fra førnævnte organismer, og derfor er det vigtigt at desinficere hele besætningsområdet.

Fakta om desinfektion

Besætninger af svin og fjerkræ er mest udsatte, fordi mange dyr går sammen på trang plads, og det er derfor af stor økonomisk betydning at undgå disse sygdomme i besætningerne.
En meget omtalt sygdom, der optræder både blandt svin og fjerkræ, er salmonellose, der forårsages af Salmonella-bakterier. Salmonella-bakterie DT-104 er den mest alvorlige, idet den bl.a. er multiresistent overfor penicillin.

Undgå sygdomme

For at undgå sygdomme bør sygdomsfrie dyr indsættes i rengjorte og desinficerede stalde, og hvis der herefter opstår sygdom i besætningen, skal den medicineres hurtigst muligt (vaccineres eller gives penicillin). Ved alvorligere sygdomme risikerer man, at hele besætningen skal aflives, så det er vigtigt at handle hurtigt.

Smittekim eller sporer fra organismer er meget små og kan være luftbårne, og det er derfor vigtigt, at staldene er tætte, og at man sikrer sig, at smitte ikke kan indføres udefra med mennesker eller udstyr af forskellig art.

Også kartoffelsygdomme kan forårsages af mikroorganismer, og derfor bør kartoffelhøsten oplagres i rengjorte og desinficerede huse.

Bekæmpelse og behandling

Mikroorganismer, dvs. svampe, bakterier, virus eller deres sporer/kim, kan dræbes ved desinfektion f.eks. via et kemisk stof som glutaraldehyd.

Stalddesinfektion foretages i tomme, rengjorte stalde eller kartoffelhuse ved hjælp af en flade-desinfektion eller tågedesinfektion. Her benytter man midlet GK Desinfektion, som bl.a. indeholder glutaraldehyd.

Tågedesinfektion

Ved tågedesinfektion anvendes GK Desinfektion fortyndet i forholdet 1:1 i tågeaggregater (dvs. 1 l. GK Desinfektion i 1 l. vand – her er det vigtigt at huske Aktivator). Tågedesinfektion bør dog altid udføres af en autoriseret professionel, der er bekendt med kemiske blandingsforhold og procedurer under behandling.

Behandlingsanvisninger

Følgende anvisninger bør følges – af kunden – for at opnå fuld effekt af behandlingen:

  • Inden behandlingen skal alt synligt snavs bortvaskes.
  • Alle vandansamlinger skal fjernes; flader må gerne være fugtige, dog ikke ”blanke” af vand.
  • Bygningen – eller bygningerne – skal opvarmes til min. 5 grader C.
  • Bygningen – eller bygningerne – skal tætnes; dvs. døre og vinduer isættes og lukkes, vægventiler lukkes og efterfølgende eftertætnes, udsugningsskorstene overdækkes med plastik. (*)
  • Sikring af at der ikke er forbindelse til områder, hvor der stadig opholder sig mennesker eller dyr. (*)
  • Efter behandlingen skal bygningen holdes aflåst i 12 timer, hvorpå der skal ventileres i 12 timer. Dyr og/eller personale kan herefter atter opholde sig i de behandlede områder. (*)
  • I ovennævnte periode må adgang til behandlede områder kun finde sted iført helmaske påmonteret filtertype A2P3 samt handsker og støvler. (*)
  • Efter endt behandling skal alle emner (herunder æde/drikketrug), der kan komme i direkte kontakt med levnedsmidler/foderstoffer, afspules med rent vand.

( *) Disse punkter gælder ikke i forbindelse med alm overfladedesinfektion

Efter en veludført desinfektion er rummet ikke sterilt, men antallet af kim pr. rum – eller fladeenhed – er nedsat med en faktor ca. 10 i 5. = 100.000.

Beskyttelsesudstyr

Ved tågebehandlingen anvendes heldragt, støvler, handsker og luftforsynet åndedrætsværn. Der kan eventuelt ved små opgaver nøjes med anvendelse af helmaske.